C-PRO NPK 20-8-10
Nhãn hiệu : ADP
Xuất xứ : Bồ Đào Nha
Đặc điểm : N: 20%: P2O5: 8%; K2O: 10%; SO3: 12%
Liên hệ : +84 838 113312
C-PRO NPK 10-10-22
Nhãn hiệu : ADP Fertilizantes
Xuất xứ : Bồ Đào Nha
Đặc điểm : NPK 10-10-22-10S
Liên hệ : +84 838 113312
FOSKAMÓNIO NPK 15-15-15-10S
Nhãn hiệu : ADP Fertilizantes
Xuất xứ : Bồ Đào Nha
Đặc điểm : NPK 15-15-15-10S
Liên hệ : +84 838 113312
GFC NPK 16-16-16
Nhãn hiệu : GFC
Xuất xứ : Nga
Đặc điểm : N: 16% ; P2O5: 16% ; Kali: 16% ; TE: Ca, Zn, Mg, Bo…..
Liên hệ : +84 838 113312
GFC NPK 19-9-19
Nhãn hiệu : GFC
Xuất xứ : Nga
Đặc điểm : N: 19% ; P2O5: 9% ; Kali: 19% ; TE: Ca, Cu, Mg, B, Zn,.....
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 17-16-17
Nhãn hiệu : Phân Bón Miền Nam
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm :
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 17-17-8
Nhãn hiệu : Phân Bón Miền Nam
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : NPK 17-17-8
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 19-16-8
Nhãn hiệu : Phân Bón Miền Nam
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : NPK (19-16-8)
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK-HC 5-10-3-9.9
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 5% ; P2O5: 10% ; K2O: 3% ; Hữu cơ: 9.9% S: 6% ; CaO: 11% ; SiO2: 3.5%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 6-9-3+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 6% ; P2O5: 9% ; K2O: 3% ; S: 6% ; CaO: 11% ; SiO2: 3%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 9-6-3
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 9% ; P2O5: 6% ; K2O: 3% ; S: 2% ; CaO: 1% ; Bo 20ppm
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 9-6-3+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 9% ; P2O5: 6% ; K2O: 3% ; S: 6% ; CaO: 7% ; SiO2: 2%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 15-9-13+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 15% ; P2O5: 9% ; K2O: 13%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 15-10-5
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 15% ; P2O5: 10% ; K2O: 5%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 15-15-15 + TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 15% ; P2O5: 15% ; K2O: 15% ; TE: Bo, Cu, Zn
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 16-8-16+13TE+Bo
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 16% ; P2O5: 8% ; K2O: 16% ; S: 10.5% ; MgO: 0.5% ; CaO: 2% ; Bo: 200ppm
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 16-16-8+13S
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 16% ; P2O5: 16% ; K2O: 8% ; S: 13%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 16-16-8-13+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 16% ; P2O5: 16% ; K2O: 8% ; S: 9% ; SiO2: 4% ; B: 100ppm
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 16-16-8-13TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 16% ; P2O5: 16% ; K2O: 8% ; TE: 9% S ; 0.01% CaO ; 0.01% MgO ; 3.98% SiO2 ; 100ppm Bo ; 15ppm Zn ; 15ppm Cu
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 16-16-8-6S
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 16% ; P2O5 (ts): 16% ; P2O5 (hh): 10% ; K2O: 8% ; S: 6%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 17-5-19-4S+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 17% ; P2O5: 5% ; K2O: 19% ; S: 4% ; B 150ppm ; Zn 300ppm
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 17-7-17
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 17% ; P2O5: 7% ; K2O: 17%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 17-7-17+TE+Bo
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 17% ; P2O5: 7% ; K2O: 17% ; S: 5% ; CaO: 0.3% ; MgO: 0.1% ; Bo: 200ppm
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 17-7-17+B+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 17% ; P2O5: 7% ; K2O: 17% + B + TE
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 17-7-17+TE(Bo+Cu+Zn)
Nhãn hiệu : YOGEN - Con Én Đỏ
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 17% ; P2O5: 7% ; K2O: 17% ; TE (Bo+Cu+Zn)
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 18-12-6+TE
Nhãn hiệu : YOGEN - Con Én Đỏ
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 18% ; P2O5: 12% ; K2O: 6% ; S: 2% ; SiO2: 2% ; Bo: 30ppm
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 19-11-7-6S+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 19% ; P2O5: 11% ; K2O: 7% ; S: 6% ; TE
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 20-20-15
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 20% ; P2O5: 20% ; K2O: 15%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 20-20-15+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 20% ; P2O5: 20% ; K2O: 15% ; TE
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 25-25-5
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 25% ; P2O5: 25% ; K2O: 5%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC NPK 25-25-5+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 25% ; P2O5: 25% ; K2O: 5% ; TE
Liên hệ : +84 838 113312
SFC DAP 18-46-0+TE
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 18% ; P2O5: 46% ; K2O: 0% + TE (Bo ; Zn)
Liên hệ : +84 838 113312
SFC Mùa khô siêu vi lượng
Nhãn hiệu : Phân Bón Con Ó
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : NPK
Liên hệ : +84 838 113312
GFC NPK 15-5-25
Nhãn hiệu : GFC
Xuất xứ : P.R.C
Đặc điểm : N: 15% ; P2O5: 5% ; Kali: 25% ; TE: Ca, Zn, Mg, Bo, Cu, MN…….
Liên hệ : +84 838 113312
GFC TOCA 3010
Nhãn hiệu : GFC
Xuất xứ : P.R.C
Đặc điểm : N: 30%: P2O5: 10%; K2O: 10%;
Liên hệ : +84 838 113312